Přeskočit na obsah

Péče o stvoření

Ekologie a péče o stvoření

Když církev mluví o ekologii, nemá na mysli jen trvale udržitelný rozvoj nebo ochranu přírody. Křesťanství chápe přírodu jako Boží stvoření, které bylo svěřeno člověku, aby jej rozumně užíval a zároveň opatroval.

Velkým počinem v této oblasti je encyklika papeže Františka Laudato si´ (2015) věnovaná problematice životního prostředí.

Skutečnost, že se církev snaží chovat zodpovědně – ekologicky, dosvědčuje řada aktivit v této oblasti. Počínaje ekologickou výchovou na církevních školách, energeticky šetrném vytápění církevních objektů, až po vlastní šetrné hospodaření v rámci zemědělství, rybníkářství a lesnictví.

Na mnoha místech republiky se místní farnosti připojují k ekumenickým modlitbám za ochranu pro stvoření konaných ke Dni země.

Týdnem Laudato Si (16. – 24. 5. 2020) začal zvláštní rok věnovaný encyklice Laudato si´ a jejímu učení o integrální ekologii (2020-2021).

1.9. je Světový den modliteb za péči o stvoření. V pravoslavné církvi se slaví od roku 1989, v katolické od roku 2015 (v návaznosti na vydání encykliky Laudato si‘).

Čas tvorstva (Season of Creation) je období, ve kterém každoročně věnuje církev zvýšenou pozornost Božímu Stvoření. Čas tvorstva je období od světového dne modliteb za péči o stvoření (1.9.) až do svátku sv. Františka (4.10.), patrona ekologických snah.

Program „Náš společný domov“

Naše farnost má na letošní školní rok jako svoji pastorační prioritu žít myšlenky encykliky Laudato sii – tedy chválit a být šetrný vůči stvoření.
Katechetické centrum brněnského biskupství přišlo s programem Náš společný domov – program začíná 24. října 2020 a končí s rokem Laudato sii 24. května 2021. Do programu se může zapojit kdokoliv – rodiny, společenství nebo jednotlivci.

Je k dispozici plán programu a seznam úkolů: https://kc.biskupstvi.cz/aktuality/.

Další informace na: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201020brnenske-biskupstvi-zve-k-zapojeni-do-projektu-nas-spolecny-domov

Motto naší farnosti na šk.rok 2020/2021

Chceme se jako farnost připojit k iniciativě “Žít Laudato si”. Záleží na každém z nás, zda se nám to podaří a jak to bude vypadat:-).

Laudato si

 • Křesťané po celém světě, inspirovaní encyklikou od papeže Františka, vyzývající k péči o náš společný domov, se připojují k iniciativě Žít Laudato si.
 • „Laudato si” znamená “buď pochválen”. Skrz nádhernou přírodu (stvoření) můžeme zahlédnout odlesk toho, jaký je její Stvořitel. Pozorování toho, co nádherného vytvořil a chvála toho, jak dobře to vytvořil, dokáže přiblížit naše srdce Stvořiteli a pomoci nám uvědomit si, že Bůh je opravdu DOBRÝ, KRÁSNÝ, CHVÁLYHODNÝ, DOKONALÝ. viz „Neboť z velikosti a krásy tvorů může být srovnáním poznán původce jejich bytí“ (Mdr 13,5) , „jeho věčnou moc a jeho božské bytí je možné už od počátku světa poznat světlem rozumu z toho, co stvořil“ (srov. Řím 1,20).
 • Láskou a ohleduplnností ke stvořenému můžeme projevovat lásku ke Stvořiteli. Kromě toho i lásku k sobě a druhým, protože náš život je s přírodou propojený – zdravá příroda umožňuje zdravého člověka. Člověk má přece veškeré zdroje pro svůj život z přírody.
 • Pozorováním, porozumněním a respektováním přírodních zákonů a koloběhů je člověk schopný s Boží pomocí a vedením přírodní zdroje aktivně vytvářet a pomáhat jejich obnově a ne je pouze spotřebovávat.
 • Společenství lidí naší farnosti má v příštích letech za cíl pomocí malých a pomalých změn více poznávat, jak projevovat lásku Bohu a bližním skrz zájem o stvoření a jak snížit náš dopad na životní prostředí (jako farnost i jako jednotlivci). Chceme se nechat Bohem oslovit k modlitbě i skutkům.
 • Připojujeme se tím k dalším farnostem, které se tímto oslovit už nechaly (např. Cheb, Velké Bílovice, Kobylisy apod.) a snaží se, aby encyklika Laudato si a ekologické obrácení, k němuž naléhavě vyzývá, mohly proniknout a proměnit českou církev a společnost. Zkusíme tedy v budoucnu ve farnosti vytvořit akční tým lidí, kteří budou pomáhat farnost posunovat v práci na tomto cíli (více info níže).
 • Náš nebeský Otec nás k tomu zve odjakživa (viz odkazy na Bibli a katechismus níže). V této době si ale Jeho volání zvláště uvědomujeme tváří v tvář kráse stvoření, kterou můžeme spatřit doma i na cestách, tváří v tvář výzvám, kterým dnešní společnost čelí (globální oteplování klimatu, odlesnění, sucha,…) a také díky tomu, že to Bůh jako něco velmi důležitého položil na srdce papeži Františkovi.

Bible
Gn 2,15 – člověk byl mimo jiné stvořen k tomu, aby pečoval o Boží zahradu, Dt 22,4.6. -„Nebudeš jen přihlížet, když na cestě padne osel tvého bratra nebo jeho býk. Narazíš-li na své cestě na ptačí hnízdo s holátky či vejci, na kterémkoli stromě nebo na zemi, a matka bude pečovat o holátka či vejce, nezmocníš se matky spolu s mláďaty“ Tak si uvědomujeme, že Bible nezavdává podnět k postoji, jenž nebere ohled na jiná stvoření

Katechismus poukazuje na zvrácený antropocentrismus velice zpříma a důrazně: „Každý tvor je svým vlastním způsobem dobrý a dokonalý… Různí tvorové, které Bůh chtěl v jejich vlastním bytí, jsou každý svým způsobem odleskem nekonečné Boží moudrosti a dobroty. Proto každý člověk, aby se vyhnul nezřízenému užívání věcí, které pohrdá Stvořitelem a přináší zhoubné následky lidem i jejich prostředí, má respektovat dobrotu, jež je každému stvoření vlastní.“

Zmiňuje také např. toto: „Vzájemná závislost tvorů je Boží záměr. Slunce a měsíc, cedr i malý květ, orel i vrabec: pohled na jejich nesčetné rozmanitosti a nerovnosti nám říká, že žádný tvor si sám nestačí, že tvorové existují jen ve vzájemné závislosti, aby se navzájem doplňovali a sloužili jeden druhému.“

Papež František v encyklice Laudato si: “Naléhavě vyzývám k obnovení dialogu o tom, jak vytváříme budoucnost planety. Potřebujeme konfrontaci, do které se zapojíme všichni, protože krize životního prostředí a její lidské kořeny se týkají a dotýkají nás všech.”.

Co z toho plyne pro mě?

Zeptej se při modlitbě Boha ve svém srdci, jakým způsobem zve konkrétně, Tebe aby ses zapojil/a, očekávej Jeho odpověď a buď pozorný/á :-).

 • Je to chválou Boha za nádhernou přírodu, kterou stvořil?
 • Je to modlitbou za ekologickou konverzi vlastní i lidí ve farnosti? Modlitbou za ty, kteří rozhodují o péči o přírodu v našem městě/regionu?
 • Je to zapojením se do akčního týmu “Laudato si”, který vzniká v naší farnosti?
 • Je to sledováním těchto stránek a snahou aplikovat do svého života výzvy, které tu budeme nabízet?
 • Je to vzděláváním se v oblasti odpovědného přístupu k životnímu prostředí např. skrz odkazy, které uvádíme níže?
 • Je to konkrétními skutky lásky a odpovědnosti vůči přírodním zdrojům, které máš k dispozici, rostlinám, zvířatům a krajině, které máš kolem sebe?
 • Je to něčím z toho, nebo tím vším? Nebo Tě Pán zve ještě jinak?

Zajímavé podněty

“Obraťme se od spotřeby k obětavosti, od nenasytnosti ke štědrosti, od plýtvání ke schopnosti sdílet, k postoji askeze, která „znamená, že se učíme dávat, a nikoli si jen odříkat. Je to způsob, jak projevovat lásku a jak postupně přecházet od toho, co chci já, k tomu, co potřebuje Boží svět. Je to osvobození od strachu, nenasytnosti a závislosti“.

Patriarcha Bartoloměj (citován v encyklice Laudato si)

“Poznávacím znamením křesťanských společenství v průběhu celých dvou tisíc let byla zvláštní pozornost věnovaná hladovým, žíznivým, nemocným či jinak handicapovaným. Křesťané byli vždy velmi pozorní k bezmocným tohoto světa, odtud špitály, hospicová zařízení, sirotčince a další zařízení. Křesťané dneška jsou stejně tak pozorní v úsilí o ochranu života na obou jeho koncích, kdy se člověk ještě nebo už nemůže bránit. Ale nejde jen o člověka. Nezapomínejme na povinnost křesťanů hájit novou skupinu moderních bezmocných, nesčetných „němých tváří“, které rovněž z určitých důvodů nejsou schopny artikulovat své prosby či přání. Péče o zemi, kterou nám Bůh svěřil, o „malé bratry a sestry“, řečeno slovníkem svatého Františka, je úkolem křesťanů 21. století.”

Marek Orko Vácha římskokatolický kněz molekulární biolog a pedagog

Nástěnka “Žít Laudato si – Čtyrák”

Prozatím se můžeme snažit dělat změny v našich životech a rodinách jednotlivě. Věříme, že brzy přijde čas, kdy se budeme moci setkávat a zabývat se i změnami ve farnosti s týmem těch, kteří to mají na srdci. Výzvy Laudato si pro měsíc duben:

 1. V modlitbě chval a děkuj Bohu za všechna nádherná místa v přírodě, která máš rád a na kterých jsi mohl/a někdy trávit čas.
 2. Zkus zasadit něco, co bude užitečné nebo přinese radost (třeba řeřichu doma na parapetu na vyklíčení k jídlu, nebo semínko měsíčků do květináče nebo truhlíku, na zahrádce,…).

Které dvě z dvanácti témat v dotazníku Hlasování – témata „Žít Laudato si“ ti připadá důležité ve farnosti prozkoumat a doporučil bys, aby se jím vznikající “tým Laudato si” zabýval jako první? Pokud Tě to zajímá, zaškrtni v dotazníku dvě témata, případně napiš, co jiného Ti přijde důležité.

Výzva – farnost 21. století / žít laudato si

Chcete aby naše farnost byla přátelštější k životnímu prostředí? Chcete se podílet na tom, jak toho dosáhnout? Pak čtěte dál!

„Zatímco stávající světový řád je neschopen přijmout odpovědnost, jednotlivci a místní skupiny mohou mnoho změnit.“

František, encyklika Laudato si‘ 179

Milí přátelé,

chtěla bych vás pozvat na dobrodružnou cestu. Na cestu pomalé a vytrvalé změny naší farnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Zvu vás k tomu, abychom měli radost z toho, že jako společenství každým dnem méně a méně poškozujeme svou činností zem, na které žijeme a tedy i sami sebe a druhé. Když vydržíme na takové cestě nějakou dobu, věřím, že místo toho, abychom životní zdroje poškozovali a využívali, budeme je nakonec aktivně vytvářet a obnovovat. Je to možné a je to moc třeba.

Žijeme v době, kdy se některé věci už nedají přehlédnout. V době, kdy nejen náš papež mluví o tom, že tím nejchudším mezi nejchudšími je naše Země, protože jsme ji vydrancovali. Vzhledem k tomu, že jako křesťané jsme volaní k těm nejslabším a nejpoškozenějším a zároveň v této době máme tolik možností a prostředků ovlivnit jak žijeme a jak věci děláme, můžeme to vzít jako výzvu.

Jako lektorka environmentální výchovy se už několik let věnuji školám v jihočeském kraji, které dělají ve svém fungování změny vedoucí k podpoře životního prostředí. Pomáhám jim těch změn dosáhnout.

Na konci loňského roku mě v modlitbě napadlo, že co funguje pro školy, může s úpravami fungovat stejně dobře pro jiné komunity.

Proto vás chci pozvat, abychom to společně zkusili s naší farností.

Ráda bych vám nabídla způsob, jak dosáhnout pozitivních změn ve farnosti v tom směru aby byla přátelštější k životnímu prostředí. Je to způsob, který využívají ekoškoly v celé ČR (a nejen…jde o mezinárodní program) a jejich žáci. Jde o jednoduché uplatňování tzv. Sedmi kroků. Jejich využití umožňuje změny ve školách dělat dokonce dětem s pouhou podporou dospělých. Pokud to zvládne komunita složená převážně z dětí, může tento nástroj fungovat stejně dobře nebo ještě lépe pro komunitu farnosti zvláště pokud tyto kroky budou uplatňovat již dospělí. Můžeme se zaměřit na některé z témat, jako jsou např. odpady, voda, energie, doprava, jídlo,…myslím, že pro začátek by stačilo jedno až dvě taková témata. Pro lepší představu uvedu příklady, čeho dosáhli děti ve školách, které se do něčeho podobného pustili – např. zajistili v celé škole výměnu vodovodních kohoutků na úspornější, vybudovali ve školní zahradě více vhodných stanovišť pro drobné živočichy, která nikomu nepřekáží a zvířatům pomohou, zajistili v každé třídě koše na tříděný odpad a naučili děti i učitele správně třídit, začali s výrobou plátěných tašek a velkou část žáků odnaučili používat ty plastové na jedno použití čímž omezili množství vyhozeného odpadu, přesvědčili vedení školy aby kupovalo některé výrobky ve větších baleních a ušetřili tak spoustů obalového materiálu, zajistili vybudování kolostavů a osvětu ohledně ježdění do školy na kole a ne autem, pomohli vyhledat lokálnější dodavatele potravin do školní jídelny apod. Ve farnosti samozřejmě budeme řešit jiné otázky a problémy než ve školách, ale postup jak je řešit může být podobný.

Prvním krokem (1. krok), který může ke změnám vést je vytvoření akčního týmu, který bude dávat věci do pohybu. Hlásím se jako jeden z jeho členů, ale aby se něco mohlo měnit, je potřeba abyste do toho šli další. Každý, koho možnost takové proměny farnosti láká a chtěl by se na ní podílet jako člen týmu, je zvaný aby se mi ozval skrz tento formulář a já se pak případně ozvu zpět telefonicky nebo e-mailem (kdybyste mě chtěli kontaktovat přímo, tak to jde na mailu terezaleska@gmail.com) do konce dubna. Během následujícího měsíce bychom si pak domluvili setkání, na kterém byste se dozvěděli více a mohli se rozhodnout, zda vás to láká.

Do týmu hledáme lidi, kteří mají zájem o životní prostředí a naši farnost. Uplatní se zde lidé s různými obdarováními – ti, kteří rádi něco dělají rukama a tvoří venku i uvnitř, rádi píšou, rádi čtou něco o přírodě, rádi se modlí, rádi druhé pro něco nadchnou a povídají si s nimi, rádi fotografují nebo natáčejí, rádi hledají informace, rádi organizují, rádi plánují….Pokud se nevidíte v žádné z těchto skupin, ale být součástí týmu vás láká, určitě se ozvěte! Každý může přispět tím, co dělá rád. Do týmu jsou zvaní všichni od 18 let výše. Pokud by se chtěli zapojit i mladí od 12ti let výše, je to také možné, ale pouze pokud s nimi do týmu půjde také někdo starší z jejich rodiny (rodič, sourozenec,…). Tým se dohodne, jak často se bude scházet, ale zkušenost říká, že by to mělo být nejméně 1x za dva měsíce.

Druhým krokem po založení týmu bude společné systematické prozkoumání naší farnosti (2.krok) a jejích silných a slabých stránek v některém ze zvolených témat (např. voda, odpady,…) – mám k tomu materiály. Až odhalíme slabé stránky, rozhodneme se, na kterých chceme pracovat a vytvoříme si pro to plán činností (3. krok) na určitý časový úsek. Náš postup a dosažené změny budeme sledovat a vyhodnocovat (4. krok), budeme o naší činnosti informovat a spolupracovat (5. krok) s ostatními ve farnosti. Budeme se snažit o osvětu (6. krok) ohledně řešeného tématu mezi sebou i dalšími farníky a také zkusíme objevit a formulovat, jaké zásady a postoje v souvislosti s životním prostředím chceme ve farnosti žít…ve školách tomu říkají Ekokodex (7. krok), ale možná najdeme vhodnější název.

Věřím, že máme Boží pomoc a jeden druhého a že se nám podaří něco skvělého! Přeji krásný den! Tereza Záleská, 33 let (ve Čtyráku někdy zpívá žalmy na kůru, před několika lety zde pomáhala vést vysokoškolské společenství)

Pokud se chceš přidat do týmu, vyplň tento dotazník: Přihlášení do týmu ŽÍT LAUDATO SI

Zajímavé informace, odkazy a inspiraci najdete v tomto souboru (pdf):